اگر کسی مخفیانه از پدر روزه مستحب بگیرد و پدرش در طول روز او را نهی کند، باید چه کار کند؟
اگر کسی مخفیانه از پدر روزه مستحب بگیرد و پدرش در طول روز او را نهی کند، باید چه کار کند؟

باسمه تعالی
احسان و بر نسبت به پدر و مادر واجب است. بنابراین در صورتی که عمل بر خلاف نهی پدر یا مادر در روزۀ مستحبی مصداق ترک بّر و احسان نسبت به ایشان باشد؛ یعنی عرفاً بگویند فلانی با این کارش نسبت به پدر و مادر خود احسان نکرد، باید روزه را افطار کند؛ چنان که اگر موجب ایذاء ایشان شود، قطعاً ترک احسان خواهد بود. در غیر این صورت روزه صحیح است؛ هر چند افطار مستحب است.

کد سایت fa2322