آیا جایز است که بدون رضایت همسر اول خود همسر دیگری اختیار نماییم؟ آیا شخص باید ویژگی و دلیل خاصی برای این نوع ازدواج داشته باشد؟
آیا جایز است که بدون رضایت همسر اول خود همسر دیگری اختیار نماییم؟ آیا شخص باید ویژگی و دلیل خاصی برای این نوع ازدواج داشته باشد؟

باسمه تعالی

1. در ازدواج مجدد مرد، رضایت همسر اول شرط نیست، مگر این که در ضمن عقد ازدواج اول، این مطلب شرط شده باشد، یا همسر دومی که می خواهد انتخاب نماید خواهر زاده و یا برادر زاده همسر او باشد که در این صورت نیاز به اجازه همسر اول هست و یا قانون کشور اسلامی آن را الزامی نموده باشد.

2. ازدواج مجدد نیاز به ویژگی خاص ندارد. البته رعایت عدالت در هر حال واجب است.

کد سایت fa224 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام ازدواج مجدد