در مکانی که به زور از یک عده افراد مغازه دار با پول کم گرفته می شود، مسجد یا مصلّی ساخته می شود، اکثر صاحبان مغازه رضایت ندارند. مسائل عبادی از قبیل نماز خواندن و دعا خواندن و برگزاری مراسم شبهای قدر در این مکان اشکال دارد یا نه؟
در مکانی که به زور از یک عده افراد مغازه دار با پول کم گرفته می شود، مسجد یا مصلّی ساخته می شود، اکثر صاحبان مغازه رضایت ندارند. مسائل عبادی از قبیل نماز خواندن و دعا خواندن و برگزاری مراسم شبهای قدر در این مکان اشکال دارد یا نه؟

باسمه تعالى
اگر زمین، ملک مغازه دارها باشد و آنها رضایت به فروش نداشته باشند، زمین غصبی و تصرف در آن حرام است. ولی اگر مغازه دارها با رضایت خود زمین را داده باشند یا مالک زمین نباشند، زمین غصبی نیست و تصرف در آن جایز است.

کد سایت fa2233
طبقه بندی موضوعی احکام غصب