آیا تصرف یک شریک در حساب مشترک بدون اجازۀ شریک دیگر جایز است؟
اگر با فرد دیگری حساب مشترک داشته باشیم و سالانه مبلغی به عنوان سود به آن تعلق بگیرد و بدون اطلاع آن فرد تمام موجودی را با احتساب سودش از بانک دریافت کنیم و بعد از چند ماه، پول شریک را به همراه سود بانک، به او بدهیم، آیا شرعاً ایراد دارد؟ در صورتی که سود پول او در این چند ماه را محاسبه کرده و به پول و سود قبلی که در حساب مشترک بوده اضافه و بعد پرداخت کنیم چطور؟

باسمه تعالى

1. برداشت از حساب مشترکی که نیاز به رضایت شرکا دارد، توسط یک شریک بدون اجازۀ شریک دیگر جایز نیست و بازگرداندن اصل پول وی و سود متعلقه بانکی آن به وی واجب است.

2. پرداخت این سود اضافه به وی که علاوه بر سود متعلقه بانکی است، مثلاً برای جلب رضایت وی اشکال ندارد.

کد سایت fa2203
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام بانک