آیا نگاه کردن به عکس نامحرم گناه است؟
آیا نگاه کردن به عکس نامحرم گناه است؟

باسمه تعالى

1- نگاه به عکس نامحرم مسلمان با شهوت مطلقا حرام است.

2- نگاه (بدون شهوت) به عکس نامحرمی که شما میشناسید، بیش از صورت و کفین جایز نیست.

3- نگاه (بدون شهوت) به بیش از صورت و کفین زنان نامحرمی که شما نمی شناسید بلا مانع است.

کد سایت fa1983
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد