فضلۀ لاک پشت چه حکمی دارد؟
فضلۀ لاک پشت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

فضلۀ حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده* ندارند، پاک است. بنابراین فضلۀ لاک پشت نیز که خون جهنده ندارد پاک است.

 

*خونی که با جهش و فشار زیاد از بدن حیوان خارج می شود مانند خونی که هنگام بریدن سر حیوان خارج می شود.

 

کد سایت fa1935
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی