ورود به حوزۀ علمیه با وجود نارضایتی والدین چه حکمی دارد؟
ورود به حوزۀ علمیه با وجود نارضایتی والدین چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر شخصی توان رسیدن به قلّه های علمی را دارد و می تواند به اجتهاد برسد، تحصیل در حوزه به صورت کفایی بر وی واجب است. در شرایط فعلی این واجب کفایی به اندازۀ کافی تأمین نشده است. انجام واجب، مشروط به رضایت والدین نیست؛ هر چند رضایت آن ها در دستیابی به توفیقات الاهی بسیار مؤثر است. بنابراین حتی الامکان در کسب رضایت ایشان تلاش کنید.

کد سایت fa1874
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه