حق قصاص، به چه طریقی به ارث می رسد؟ (انحلالی یا مجموعی) و در هر صورت چه آثاری دارد؟
حق قصاص، به چه طریقی به ارث می رسد؟ (انحلالی یا مجموعی) و در هر صورت چه آثاری دارد؟

باسمه تعالی

بنا بر احتیاط، حق قصاص به صورت مجموعی به ارث می رسد. از این رو اگر برخی از ورثۀ متقاضی استیفاء حق قصاص نباشند، دیگر ورثه نمی توانند جانی را قصاص کنند در حالی که اگر این حق به صورت انحلالی به ارث می رسید، در فرض پیش گفته هر یک از ورثه می توانست به تنهایی حق قصاص را استیفاء کند؛ البته مشروط بر اینکه سهم ورثه ای که خواهان دیه هستند را از دیۀ مقتول به ایشان بپردازد و سهم ورثه ای که عفو می کنند را به ورثۀ جانی پرداخت کند.

 

کد سایت fa18