دوست سیدی دارم که به شدت از نظر مالی در مضیقه است به طوری که الان دچار بیماری سختی شده و حتی هزینۀ درمان خود را نمی تواند بدهد. ما برای تأمین هزینۀ آزمایش و دکتر و خوراکی که دکتر به دلیل سوء تغذیه سفارش نموده بود مبلغی را در بین دوستان جمع کردیم. به چه عنوان می توانیم این مبلغ یا مواد غذایی را به او بدهیم که صدقه محسوب نشود؟
دوست سیدی دارم که به شدت از نظر مالی در مضیقه است به طوری که الان دچار بیماری سختی شده و حتی هزینۀ درمان خود را نمی تواند بدهد. ما برای تأمین هزینۀ آزمایش و دکتر و خوراکی که دکتر به دلیل سوء تغذیه سفارش نموده بود مبلغی را در بین دوستان جمع کردیم. به چه عنوان می توانیم این مبلغ یا مواد غذایی را به او بدهیم که صدقه محسوب نشود؟

باسمه تعالی

پرداخت صدقه مستحبی به فقرای سید اشکال ندارد و لازم نیست به او بگویید که صدقه است.

کد سایت fa1795 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه زکات