آیا پسر 12 ساله می تواند در نماز جماعت در یک صف با مردان قرار بگیرد؟
آیا پسر 12 ساله می تواند در نماز جماعت در یک صف با مردان قرار بگیرد؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد و اگر نماز را با اجزاء و شرایطش بجا آورد، صحیح است و آثار نماز صحیح بر آن مترتب خواهد شد و اگر نمازش صحیح نباشد، خللی در نماز دیگران پیدا نمی شود. 

کد سایت fa1788
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت