آیا زدن موهای دست برای مردان و کوتاه کردن ابرو اشکال شرعی دارد؟
آیا زدن موهای دست برای مردان و کوتاه کردن ابرو اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالی

اگر موجب شبیه شدن به زنان نباشد، اشکالی شرعی ندارد.
کد سایت fa1724 کد بایگانی 0