اگر زنی روزۀ واجبش را عمداً نگرفته باشد و باید برای کفارۀ افطار به مدت شصت روز، روزه بگیرد که سی و یک روز آن باید پی در پی باشد و در هر ماه این زن، یک دورۀ قاعدگی دارد، چگونه می تواند سی و یک روز را پشت سر هم روزه بگیرد؟
اگر زنی روزۀ واجبش را عمداً نگرفته باشد و باید برای کفارۀ افطار به مدت شصت روز، روزه بگیرد که سی و یک روز آن باید پی در پی باشد و در هر ماه این زن، یک دورۀ قاعدگی دارد، چگونه می تواند سی و یک روز را پشت سر هم روزه بگیرد؟

باسمه تعالی
شخصی که باید دو ماه متوالی روزه بگیرد، اگر با عذری مانند حیض مواجه شود، این عذر توالی ایام او را مختل نمی سازد و بلافاصله پس از پایان عذر، ما بقی روزه ها را انجام دهد.

کد سایت fa1703 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی کفاره