حکم همراهی و تکرار اذان، زمانی که اذان برادران اهل سنت را از مسجد می شنویم، چیست؟
حکم همراهی و تکرار اذان، زمانی که اذان برادران اهل سنت را از مسجد می شنویم، چیست؟

باسمه تعالی

تکرار اذانی که برای نماز واجب گفته می شود، برای شنودگان مستحب است.

کد سایت fa1615
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه