جوانی هستم27 ساله که به علت ریزش مو مجبور به استفاده از روش های ترمیمی موشده ام. در این روش ها مو به شکل کلاه گیسی با چسب به سر نصب می شود. حکم وضو و غسل و نماز و حج اینجانب چگونه است؟ لازم به ذکر است اگر خواسته باشیم برای هر بار وضو آن را از روی سر برداریم موجب عسر و حرج می شود.
جوانی هستم27 ساله که به علت ریزش مو مجبور به استفاده از روش های ترمیمی موشده ام. در این روش ها مو به شکل کلاه گیسی با چسب به سر نصب می شود. حکم وضو و غسل و نماز و حج اینجانب چگونه است؟ لازم به ذکر است اگر خواسته باشیم برای هر بار وضو آن را از روی سر برداریم موجب عسر و حرج می شود.

باسمه تعالی

1. اگر موی کاشته شده، موی طبیعی و دارای رشد باشد و جزء بدن محسوب شود، حکم موی اصلی شخص را دارد.
2. اگر موی کاشته شده، الیاف مصنوعی یا طبیعی بدون رشد باشد، چون برداشتن آن میسور نیست، مسح روی آن جایز است، اگر امکان مسح انتهای آن که در تماس با پوست است وجود نداشته باشد، و الا باید انتهای آن را مسح کند. در غسل هم باید آب را به پوست برساند. و بعید نیست چنین مویی در احرام موجب کفاره نشود، هرچند کفاره بنابر احتیاط واجب است و در هر حال ضرری برای صحت حج یا عمره ندارد.
3. اگر موی مصنوعی با چسب به پوست سر چسبیده باشد و کندن آن متعذر یا متعسر باشد و تمام جلوی سر (محل مسح) را پوشانده باشد مسح بر روی آن جایز است و برای غسل شستن آن مجزی است و بعید نیست در احرام موجب کفاره نشود، هرچند کفاره بنابر احتیاط واجب است و در هر حال ضرری برای صحت حج یا عمره ندارد.
4. اگر موی مصنوعی به پوست سر چسبیده و برداشتن آن برای وضو عسر و حرج داشته باشد، ولی برای غسل یا احرام برداشتنش ممکن باشد، در وضو مسح بر آن در صورتی که تمام محل مسح را پوشانده باشد، مجزی است، ولی برای غسل و احرام باید آن را بردارد.
5. در نماز استفاده از موی مصنوعی اگر از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم یا نجس نباشد، اشکالی ندارد.

کد سایت fa1579 کد بایگانی 0