خارج شدن باد معده نسبت به نماز و غسل چه حکمی ایجاد می کند؟
خارج شدن باد معده نسبت به نماز و غسل چه حکمی ایجاد می کند؟

باسمه تعالی
1. وضو را باطل می کند.
2. نماز باطل می شود.
3. غسل نیاز نیست.

کد سایت fa1530 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال|مبطلات نماز