جوانی هستم که در شهرستان همجوار با فاصلۀ صد کیلومتر در اداره ای مشغول به کار هستم و در بعضی از ایام هفته به مأموریت روستاها و مرکز استان که فاصله بیش از هفتاد کیلومتر دارد می روم. نماز من در مدت زمانی که در مأموریت برای کارم می روم کامل است یا شکسته؟
جوانی هستم که مدت هفت سال است در شهرستان همجوار با فاصلۀ صد کیلومتر در اداره ای مشغول به کار هستم و آخر هر هفته رفت و آمد می کنم. با توجه به حوزه کاری ام که در روستاها خدمت رسانی می کند، در بعضی از ایام هفته به مأموریت روستاها و مرکز استان که فاصله بیش از هفتاد کیلومتر دارد می روم. نماز من در مدت زمانی که در مأموریت برای کارم می روم کامل است یا شکسته؟ در زمانی که روزه هستم، در هنگام اذان ظهر می توانم بین راه باشم یا این که بایستی در محل کارم یا شهرستان خودم باشم؟

باسمه تعالی

سفرها شما کمتر از مسافت شرعی است. بنابراین نماز شما در تمام موارد مزبور کامل و روزۀ شما صحیح است.

کد سایت fa1465
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر