آیا وانمود کردن نوعی دروغ محسوب می شود؟ مثلا وانمود کنیم با تلفن صحبت می کنیم در حالی که کسی پشت خط نیست.
آیا وانمود کردن نوعی دروغ محسوب می شود؟ مثلا وانمود کنیم با تلفن صحبت می کنیم در حالی که کسی پشت خط نیست.

باسمه تعالی

اگر وانمود کردن باعث گمراهی شخصی نشود یا مفسده ای همراه نداشته باشد، حرمتی ندارد.

کد سایت fa1413 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی دروغ