من لکنت زبان شدید دارم و هنگام روزه گرفتن هم تشدید می شود ونیز دچار بیماری کولیت روده و شقاق هم هستم که گاهی دچار بحران می شود. آیا با این اوصاف روزه بر من واجب است؟
من لکنت زبان شدید دارم و هنگام روزه گرفتن هم تشدید می شود؛ به طوری که گاهی اوقات به قلب و ریه هایم فشار می آورد و دندان درد می گیرم. از طرفی هم دچار بیماری کولیت روده و شقاق هم هستم که گاهی دچار بحران می شود. پزشکان در مورد روزه گرفتن می گویند هر طور خودت احساس می کنی. آیا با این اوصاف روزه بر من واجب است؟

باسمه تعالی

اگر روزه باعث بیمار شدن شخص یا شدت بیماری یا طولانی شدن مدت بیماری گردد، واجب نیست. تشخیص نهایی این امر بعد از مشورت با پزشک با خود فرد است.

کد سایت fa1384