اگر محکمه ای از پذیرفتن وکیلی که از طرف اصحاب دعوی وکالت دارد، استنکاف ورزد، آیا از لحاظ شرعی احکام صادره قابل پذیرش است یا خیر؟
اگر محکمه ای از پذیرفتن وکیلی که از طرف اصحاب دعوی وکالت دارد، استنکاف ورزد، آیا از لحاظ شرعی احکام صادره قابل پذیرش است یا خیر؟

باسمه تعالی

به لحاظ شرعی حاکم باید به تمام ادعاهای مدعی و پاسخ های منکر یا وکلای آنها توجه کند و قبل از این امر نمی تواند اقدام به صدور حکم نماید، به ویژه اگر احتمال این امر وجود داشته باشد که توجه به این مطالب می تواند در نوع رسیدگی یا حکم صادره تأثیری ایفا کند.

در مورد مزبور اگر قانون، تکلیفی را برای حاکم مشخص نکرده است، صدور حکم بدون توجه به مطالب وکیل یکی از طرفین دعوا، قابل پذیرش شرعی نیست.

 

کد سایت fa1325
طبقه بندی موضوعی احکام قضاوت