فردی نصف ملکی را به یک موسسه خیریه می فروشد و نصف دیگر را با آنها صلح می کند و شرط می گذارد آنجا مدرسه باشد یا محل تبدیل آن، حال اگر موسسه بخواهد از آنجا برای غیر مدرسه استفاده کند می تواند مکان دیگری را که خود دارد به مدرسه تبدیل نماید؟
فردی نصف ملکی را به یک موسسه خیریه می فروشد و نصف دیگر را با آنها صلح می کند و شرط می گذارد آنجا مدرسه باشد یا محل تبدیل آن، حال اگر موسسه بخواهد از آنجا برای غیر مدرسه استفاده کند می تواند مکان دیگری را که خود دارد به مدرسه تبدیل نماید؟

باسمه تعالی

عمل به شرط واجب است و اگر مؤسسه به شرط عمل نکند، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.