دوستی دو جنس مخالف چه حکمی دارد؟
دوستی دو جنس مخالف چه حکمی دارد؟ حکم انواع دوستی بین دو جنس مخالف را بیان کنید.

باسمه تعالی

1. هرگونه ارتباط بین دو جنس مخالف که مستلزم امور حرام، مانند نگاه کردن غیر مجاز یا تماس بدنی، باشد، حرام است مگر این که دو طرف با هم محرم باشند.

2. هرگونه التذاذ بین دو جنس مخالف جز از طریق ازدواج موقت یا دائم حرام است.

3. دوستی دو جنس مخالف که مستلزم امر حرامی نباشد، و احتمال گرفتار شدن به حرام در آن نباشد، بلامانع است.

لینک به اسلام کوئست

کد سایت fa120 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت|روابط زن ومرد