به عنوان حسابدار مشغول کار هستم. در یکی از معاملات، مقداری جنس فروختم و قیمت فروخته شده و مقدار کالای فروخته شده را فاکتور کردم و پول آن را از مشتری گرفتم، بعد از محاسبه فاکتور ها متوجه شدم که در جمع آن اشتباه کرده و پول کمتری از قیمت اصلی، از مشتری گرفته ام. این مطلب را به مسئول شرکت نگفته ام، آیا نسبت به آن مبلغ ضامن هستم؟
به عنوان حسابدار مشغول کار هستم. در یکی از معاملات، مقداری جنس فروختم و قیمت فروخته شده و مقدار کالای فروخته شده را فاکتور کردم و پول آن را از مشتری گرفتم، بعد از محاسبه فاکتور ها متوجه شدم که در جمع آن اشتباه کرده و پول کمتری از قیمت اصلی، از مشتری گرفته ام. این مطلب را به مسئول شرکت نگفته ام، آیا نسبت به آن مبلغ ضامن هستم؟

باسمه تعالی

بله. بنابر ظاهر، در این فرض حسابدار ضامن است.