فردی گناهی انجام داده و بعد از آن، مرجع خود را تغییر داده است. برای ترتیب دادن آثار این گناه، نظر کدام یک از دو مرجع را اعمال کند؟
اگر شخصی در زمانی که مقلد یکی از مراجع محترم زنده بوده است مرتکب گناهی مانند لواط شده است. بعد از ازدواج با خواهر لواط دهنده، در حالی متوجه این گناه و آثارش شده است که مقلد یکی دیگر از مراجع محترم است (برای هر دو تقلید، تحقیق انجام داده است) اکنون برای ترتیب دادن آثار این گناه، نظر کدام یک از مراجع محترم (مرجع اول یا دوم) را اعمال کند؟

باسمه تعالی

اگر یکی از این دو اعلم باشد، باید از او تقلید کند و اگر با هم مساوی باشند، می تواند از هر کدام تقلید کند.

کد سایت fa1183
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید