آیا گفتن «الحمد لله رب العالمین» بعد از سورۀ حمد فقط برای مأمومین مستحب است یا برای امام جماعت نیز مستحب است؟
آیا گفتن «الحمد لله رب العالمین» بعد از سورۀ حمد فقط برای مأمومین مستحب است یا برای امام جماعت نیز مستحب است؟

باسمه تعالی

ذکر «الحمدالله رب العالمین» بعد از قرائت حمد در نماز برای امام یا مأموم یا نمازگزار فرادی مستحب است.

 

 

کد سایت fa1165
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز