در مواردی چکی در هنگام وصول، برگشت می خورد. طلب کار با طی مراحل قانونی آن را وصول می کند. آیا گرفتن خسارت تاخیر تادییه از بدهکار حلال است؟ آیا می توان خسارت مراحل دادرسی را از بدهکار گرفت؟
در مواردی چکی در هنگام وصول، برگشت می خورد. طلب کار با طی مراحل قانونی آن را وصول می کند. آیا گرفتن خسارت تاخیر تادییه از بدهکار حلال است؟ آیا می توان خسارت مراحل دادرسی را از بدهکار گرفت؟

باسمه تعالی

اگر تأخیر تأدیه ناشی از ناتوانی مالی نباشد و شخص بدهکار در حالی که توان مالی پرداخت را داشتۀ ولی از آن سر باز زده باشد، وی مسئول تمام خسارت های مالی است که در اثر تأخیر تأدیه  به طلبکار وارد شده است و از جمله آن خسارت ها هزینه مراحل دادرسی است. البته محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شکل ربوی که امروزه گاهی رخ می دهد، حرام است و این خسارت واقعی نیست و بدهکار ضامن آن نیست.

کد سایت fa1128
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض