کسی مقداری پول دارد و به همان مقدار هم بدهکار است. سررسید بدهی او برای یک یا چند ماه بعد است ولی می داند که اگر این پول را خرج کند دیگر نمی تواند در موعد مقرر بدهی خود را بپردازد. در این صورت آیا جایز است این پول را صرف امور غیر ضروری زندگی مثل سفر بنماید؟
کسی مقداری پول دارد و به همان مقدار هم بدهکار است. سررسید بدهی او برای یک یا چند ماه بعد است ولی می داند که اگر این پول را خرج کند دیگر نمی تواند در موعد مقرر بدهی خود را بپردازد. در این صورت آیا جایز است این پول را صرف امور غیر ضروری زندگی مثل سفر بنماید؟

باسمه تعالی

اگر یقین دارد که در صورت مصرف این پول نمی تواند قرض خود را در زمان سر رسید آن بپردازد و می داند که قرض دهنده راضی به تأخیر تأدیه قرض نیست، نمی تواند این مال را در امور غیر ضروری مانند سفر مصرف کند. اما در غیر این صورت، مصرف آن جایز است.

کد سایت fa1116
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض