فرق عدالت امام جمعه و جماعت را بیان کنید. آیا علاوه بر مأمومین، امام جمعه خود نیز باید خود را عادل بداند؟
فرق عدالت امام جمعه و جماعت را بیان کنید. آیا علاوه بر مأمومین، امام جمعه خود نیز باید خود را عادل بداند؟

باسمه تعالی

1. عدالت امام جماعت و امام جمعه شرعاً فرقی ندارد.

2. اگر بخواهد به عنوان اینکه فقیه است و خودش ولایت دارد، امامت جمعه کند نه اینکه به نصب دیگری امامت کند، باید خودش نیز به عدالت خویش معتقد باشد تا اساساً ولایت داشته باشد و بالمآل مجاز به امامت جمعه باشد. اما اگر از جانب فقیه عادل دارای ولایت به امامت جمعه منصوب شده باشد، شرط نیست که خودش به عدالت خویش معتقد باشد.

 

کد سایت fa1106
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|احکام نماز جمعه