اگر وسایل و ابزاری پیش ما مانده باشد، حکم این وسایل و ابزار چیست؟
اگر وسایل و ابزاری (برای طراحی و معماری) از اشخاصی که بعضی از آن ها هویتشان بر ما معلوم است و بعضی از آن ها هویتشان بر ما معلوم نیست، پیش ما مانده باشد و با توجه به اینکه دسترسی به اشخاصی که هویتشان بر ما معلوم است، به هیچ وجه امکان پذیر نیست، حکم این وسایل و ابزار در دو حالت مذکور چیست؟ می توان از طرف صاحب آن ها به میزان قیمت وسایل صدقه داد؟

باسمه تعالی

باید خود آن وسایل یا قیمت آن ها را از سوی صاحبش صدقه دهید و بنا بر احتیاط واجب قبل از صدقه دادن باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرید.* البته اگر صاحب مال در آینده پیدا شود و راضی به این صدقه نباشد، باید آن مال را اگر هنوز وجود دارد و صاحبش مطالبه می کند ـ به صاحب آن بپردازید و اگر آن مال وجود ندارد یا صاحبش به قیمت راضی است، قیمتش را به وی بپردازید.

 

* با دفتر تماس بگیرید.

کد سایت fa1103
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی