مصرف وامهای خرید لوازم خانگی، خرید اتومبیل و ... در موردی که خودمان صلاح می دانیم با توجه به اینکه از نظر بانک هیچ اجباری برای مصرف آن در مورد آن نیست چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه بعضی از مراجع پس از قبض پول مورد مصرف آنرا در اختیار گیرنده وام می دانند و بعضی آنرا جایز نمی دانند نظر جنابعالی چیست؟
مصرف وامهای خرید لوازم خانگی، خرید اتومبیل و ... در موردی که خودمان صلاح می دانیم با توجه به اینکه از نظر بانک هیچ اجباری برای مصرف آن در مورد آن نیست چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه بعضی از مراجع پس از قبض پول مورد مصرف آنرا در اختیار گیرنده وام می دانند و بعضی آنرا جایز نمی دانند نظر جنابعالی چیست؟

 باسمه تعالی

اگر بانک در موقع اعطای وام شرطی برای مصرف آن نکرده و وام از نوع قرض بوده است، مصرف آن تابع نظر قرض گیرنده است. ولی اگر تسهیلات از نوع قرض نباشد، مثلاً بانک شخصی را وکیل کرده تا سهمی از خودرو را برای بانک خریداری کند و سپس به صورت اقساط  به خودش بفروشد، یا بانک برای مصرف آن شرط خاصی کرده باشد، وفای به شرط لازم است.

 

کد سایت fa1093
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض