فرضا، شخصی، میان سال خمسی پول جمع کرد (مثلاً ۵ ۰۰۰ دولار) یا پدرش به او پول هدیه داد و او هم رفت برای استفاده خودش و خانواده اش ماشین خرید. یک یا مثلاً سه یا بیشتر سال، از همان ماشین استفاده کرد (استفاده شخصی). بعد از یک یا سه سال همان ماشین را فروخت و با پول آن تجارت کرد. آیا خمس اموال تجارتی او واجب است (مثلاً خمس همان ۵ ۰۰۰ دولار) یا واجب نیست؟

باسمه تعالی

اگر با پول تجارت کند بعد از یک سال باید خمس تمام سرمایه و سود زائد بر هزینه‌هایش را بدهد.

کد سایت fa10190
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس