بالا

سال 98-99

درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 7- 13-09-98
درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 5- 29-08-98
درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 6- 06-09-98
درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 4- 22-08-98
درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 3- 17-07-98
درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 2- 10-07-98
درس خارج فقه- کتاب الحج-جلسه 1- 27-06-98
نمایش تعداد