بالا

سوره ق

تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 5 - آیه 7 و 8 - 27-10-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 4 - آیه 5 و 6 - 20-10-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 3 - آیه 3 و 4 - 06-10-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 2 - آیه 3 - 29-09-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 1 - آیه 1 و 2 - 22-09-96
نمایش تعداد