بالا

سوره الشوری

تفسیر سوره مبارکه شوری- جلسه 5، آیه 6 - 20-09-97
تفسیر سوره مبارکه شوری- جلسه 4، آیه 5 - 19-09-97
تفسیر سوره مبارکه شوری- جلسه 3، آیه 5 - 18-09-97
تفسیر سوره مبارکه شوری- جلسه 2، آیه 4 - 17-09-97
تفسیر سوره مبارکه شوری- جلسه 1، آیه 1 الی 3 - 13-09-97
نمایش تعداد