آیا برای اقتدا در بین نماز جماعت، حتما باید امام جماعت در حال قیام یا رکوع باشد یا در هر جایی از نماز اقتدا جایز است؟
آیا برای اقتدا در بین نماز جماعت، حتما باید امام جماعت در حال قیام یا رکوع باشد یا در هر جایی از نماز اقتدا جایز است؟

باسمه تعالی

1. برای اقتدا در بین نماز جماعت، باید امام جماعت در حال قیام یا رکوع باشد و در سایر حالات نمی توان اقتدا کرد و اقتدا در تشهد آخر نماز، تنها برای درک فضیلت جماعت است و جزء نماز وی محسوب نمی شود و نمی تواند آن را یک رکعت حساب کند.

2. اگر در رکعت سوم یا چهارم در حال قیام اقتدا کند، باید حمد را بخواند.

کد سایت fa1437
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت